Internasjonalt akademi

NHA er et internasjonalt ishockeyakademi med målsetting om å bringe spillere fra flere nasjoner sammen for å forberede disse på en internasjonal karriere. NHA har gjennom 4 sesonger i Skien tiltrukket seg mange gode utenlandske spillere på landslagsnivå for sine respektive hjemland. Flere spillere har allerede reist til USA til NAHL and NCAA for å fortsette sin karriere der.

Sam Liebkind har, gjennom sitt selskap TSC AS, gjennom 4 sesonger drevet Nordic Hockey Academy (NHA) i Skien fra en sped start med et lag i U18 1.div sesongen 17/18. Sesongen 19/20 ble det sportslige høydepunktet der både U18 Elite og U21 Elite kvalifiserte seg til sluttspill, og A-laget (med mange akademispillere) ble nummer 2 i 2.div og var klar for kvalifiseringsspill til 1.div.

Avslutningen av sesongen ble dessverre avlyst på grunn av Covid-19.

For sesongen 20/21 vokste NHA til tre lag og over 70 idrettsutøvere innen programmet – noe som gjør SIHK til en av de største U18-U21 organisasjonene i Norge.

Sesongen 20/21 ble kraftig amputert på grunn av Covid-19, og kom aldri ordentlig i gang før den ble avlyst.

Det anses som umulig å fortsette drift av et internasjonalt ishockeyakademi i Norge med gjeldende regler fra NIHF vedrørende bruk av utenlandske spillere i u18 Elite og U21 Elite, ref. NIHF kampregelement § 5-1 for U18 og U21 Elite.

NHAs akademiopplegg flyttes til en annen lokasjon

Partene er vel forlikte og er enige om at SIHK har hatt stor sportslig fremgang under årene med NHA i Skien.

SIHK ønsker Sam Liebkind lykke til med videre arbeid med akademiet, og takker for 4 flotte sesonger med NHA i Skien.

Utlendingsregel

NIHF har innført en regel, ref. NIHF kampregelement § 5-1 for U18 og U21 Elite, som begrenser antall utenlandske spillere i U18 Elite og U21 Elite. Klubben har bragt saken inn for Diskrimineringsnemnda uten å få medhold. Klubben har etter dette valgt å ikke benytte videre ankemuligheter for å få denne regelen omgjort, og NIHF har ikke gitt noen dispensasjoner for SIHK per idag.

 

English version:

International academy

NHA is an international ice hockey academy with the goal of bringing players from several nations together to prepare these for an international career. During 4 seasons in Skien, the NHA has attracted many good foreign players at the national team level for their respective home countries. More players have already traveled to the United States for the NAHL and NCAA to continue their careers there.

Sam Liebkind has, through his company TSC AS, run the Nordic Hockey Academy for 4 seasons (NHA) in Skien from an early start with a team in U18 1.div season 17/18. The 19/20 season was the sporting highlight where both the U18 Elite and U21 Elite qualified for the playoffs, and the A team (with academy players) finished second in the 2nd div and were ready for qualification games to 1st div.

The end of the season was unfortunately cancelled due to Covid-19.

For the 20/21 season, the NHA grew to three teams and over 70 athletes within the program – which makes SIHK one of the largest U18-U21 organizations in Norway. The 20/21 season was heavily amputated due to Covid-19, and never really got started until it was cancelled.

It is considered impossible to continue the operation of an international ice hockey academy in Norway with the current NIHF rules regarding use of foreign players in the U18 Elite and U21 Elite, ref. NIHF game rules, section 5-1 for U18 and U21 Elite.

NHO’s academy program moves to another location.

The parties er well reconciled and agree that SIHK has made great sporting progress during the years of NHA in Skien. SIHK wishes Sam Liebkind the best of luck with further work with the academy, and thanks for 4 great seasons with NHA in Skien.

Foreigner rule

NIHF has introduced a rule, ref. NIHF game rules, section 5-1 for U18 and U21 Elite, which limits the number of foreign players in the U18 Elite and U21 Elite. The club has brought the case before the Anti-Discrimination Tribunal without being. The club has since chosen not to use further appeals to obtain that this the rule is changed, and NIHF has not granted any exemptions for SIHK as of today.