Sak 26/22 Retningslinjer for select-virksomhet

Til lag, trenere, lagledere i Skien Ishockeyklubb

Styret i Skien Ishockeyklubb ønsker å informere om styrevedtak 22. mars 2022.

Styret har besluttet at personer med verv/roller (1) i Skien Ishockeyklubb ikke kan være tilknyttet konkurrerende virksomhet. Dette gjelder spesielt virksomhet som kategoriseres som kommersielle aktører og / eller select-virksomhet. Grunnlaget for dette vedtaket er interessekonflikten som oppstår når en person har roller både hos en kommersiell aktør og i Skien Ishockeyklubb. Styret har anledning til å se bort fra vedtaket dersom styret konkluderer med at det likevel ikke foreligger en interessekonflikt mellom vervene.

Norges Ishockeyforbund (NIHF) har et klart standpunkt til virksomhet som kategoriseres som kommersielle aktører og / eller select-virksomhet. Styret i Skien Ishockeyklubb stiller seg bak dette.

NIHF definerer kommersielle aktører / select-virksomhet som: Aktører som kjøper selger «ishockeyaktiviteter», men som ikke er et organisasjonsledd innenfor Norges Ishockeyforbund og Norges Idrettsforbund, eller organiserer disse aktivitetene i samarbeid med organisasjonsledd innenfor Norges Ishockeyforbund / Norges Idrettsforbund.

NIHF ser på denne virksomheten som utfordrende på mange områder, og internasjonalt er man også svært negative til denne virksomheten. NIHF har utarbeidet et eget dokument. Se også brevet fra NIHF om saken.

Som det kommer frem av skrivet til NIHF er slik virksomhet tillatt utenfor kampsesong gitt at virksomheten er godkjent av NIHF. Det er også åpent for slik virksomhet i kampsesong, men da også med godkjennelse fra idrettslag. Skien Ishockeyklubb vil videre ikke leie ut klubbhus, sliperom/slipemaskiner, depoet og annet utstyr som anses som Skien Ishockeyklubbs eiendom til virksomheter som ikke innehar godkjennelse fra NIHF. Utover dette vurderes utleie av Skien Ishockeyklubbs eiendom enkeltvis. Til informasjon råder ikke Skien Ishockeyklubb over utleie av ishallen inkl. garderober og «pucken». Vi har god dialog med utleier, og har full tiltro til deres vurderinger ift. hvem de leier ut sitt anlegg til.

Skien Ishockeyklubbs medlemmer skal i kampsesong prioritere aktivitet i regi av idrettslaget, og oppfordres til å prioritere aktivitet i regi av idrettslaget også utenfor kampsesong.

 

(1) Med verv/roller menes medlem av styret, medlem av årsmøteoppnevnte utvalg, medlem av styreoppnevnte  utvalg, lagledere, trenere, andre roller rundt lag som materialforvalter etc. og medlemmer med  styreoppnevnte oppgaver som f.eks skøyte- og hockeyskoleansvarlig etc.